Energetický management pro města a obce

Právě probéhlé konference se zúčastnilo více jak 140 účastníků, a to osobně nebo formou on-line živého přenosu. Diskutovala se nejaktuálnější témata současné komunální energetiky - růst cen energetických komodit a jak v dnešní době vůbec nekupovat energii, novela zákona 406/2000 Sb. a z ní vyplyvající povinnosti měst a obcí, zavádění energetického managementu, energetické koncepce a plánování, získávání dat o spotřebě, energetické komunity, fotovoltaické projekty a mnoho dalšího. Téměř desítka měst představila své zkušenosti a projekty, nechyběla diskuze a to jak v průběhu hlavního programu, tak i během neformálního společenského večera na závěr prvního dne konference. 


Reference účastníků: 

„Zcela spokojen, obsahovalo teoretické informace i příklady z praxe. Správně nadávkovaná teorie a praxe, odbornost a zkušenost prezentujících.“ Jakub Schebesta, Statutární město Jihlava ( účastník on-line přenosu)
„Jeden z nejpřínosnějších zdrojů informací a diskuzí, kterým jsem za pracovní kariéru prošel“. Libor Vaněk, Město Hodonín (účastník on-line přenosu)
„Témata byla vhodně zaměřena na stávající problematickou dobu v energetice. Líbil se mi zejména široký záběr témat.“ David Louma, Všeobecná zdravotní pojištovna ČR (účastník konference) 
„Skutečně dobře zacílené na aktuální téma a využitelnost v praxi samospráv měst.„ Martin Hatka, 1. místostarosta města Letohrad (účastník konference)


Naše nabídka: 

Celá konference je dostupná ze záznamu, včetně prezentací v elektronické podobě, dle programu uvedeného níže. (Aktuálně v plném znění, tak jak byla přenášena účastníkům živého přenosu, následně bude dostupná i v přehlednější sestříhané formě). Objednáním sborníků získáte plný videozáznam konference a prezentace ve formě PDF.

  


Napsali o konferenci: 

Projekty na úspory energie s dotací nabo bez ?

Na konferenci proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší EPC projekt roku 2021 

Jak města nakupují elektřinu a plyn v době energetické krize?

Videozáznam konference, včetně prezentací ke stažení - veřejná správa 1600Kč
Videozáznam konference, včetně prezentací ke stažení - soukromý sektor 2250Kč

Út - St
29. - 30.03.2022
Praha, hotel DAP
 

Konference o energeticky úsporných opatřeních, využívání OZE a hospodárném nakládání s energií v organizacích veřejné správy. Setkání energetických manažerů a sdílení dobré praxe z měst, obcí a organizací veřejné správy.

Hlavní zaměření konference: 

 • Vysoké ceny energií jako tlak na efektivní spotřebu energií ve městech a obcích? 
 • Energetické audity veřejných budov nebo ISO 50001? 
 • Certifikace ISO 50001 a zkušenosti s jejím zaváděním
 • Jak nakupovat energie za současné situace na trhu? 
 • EPC nyní s podporou z programu ELENA  
 • Fotovoltaika na veřejných budovách 
 • Zavádění energetického managementu 
 • Energetické komunity 
 • Vyhlášení nejlepšího EPC projektu za rok 2021

    Přidejte se k FB skupině 

Marcela Musílková


+420 737130932
musilkova@vidacon.cz
Program
1. DEN, 29.3.2022, 9:00 hod.
Zahájení konference

Moderuje:

Společník a jednatel poradenské společnosti LOYD GROUP s.r.o. Prezident Národního energetického klastru, z. s. a místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. Energetický specialista, ve smyslu ustanovení § 10 odst. (1) písm. a), b), c) a d) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Magisterské studium absolvoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Profesně působil na Státní energetické inspekci Ministerstva průmyslu a obchodu a v poradenské společnosti ENVIROS, s.r.o. V roce 2011 se spolupodílel na založení společnosti LOYD GROUP s.r.o., ve které pracuje dodnes.

Vysoké ceny energií jako tlak na efektivní spotřebu energií ve městech a obcích? Jak města nakupují v této době energii a jak by jim stát mohl jejich situaci ulehčit?

Vystudoval hutnickou fakultu Technické university VŠB Ostrava obor ocelářství. Od roku 1985 pracoval ve výzkumném ústavu Poldi Kladno. Od roku 1998 pak působil ve funkcích náměstek primátora, později jako primátor města, kde měl na starosti mj. problematiku ochrany životního prostředí a energetiky. Od roku 2020 působí ve funkci ředitele sekce pro projekty a inovativní přístupy Svazu měst a obcí ČR. Zde se zabývá projekty zaměřenými na podporu lokální ekonomiky, vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců municipalit a SMART strategiemi obcí  a měst. Ve Svazu také dlouhodobě působí jako předseda komise pro životní prostředí a energetiku, kromě toho je i místopředsedou výboru pro životní prostředí ve středočeském kraji a člen komise pro životní prostředí a energetiku v Evropském výboru regionů, kde zastupuje municipality ČR.

 Jak města nakupují v této době energie a jak by jim mohl stát tuto 

Aktuální situace na energetickém trhu a doporučení jak postupovat

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

Jak nakupují v této době města?

Vystudovala obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru na Moravské vysoké škole Olomouc a obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2013 zastává pozici energetika města na Odboru správy a údržby majetku města.  Do pracovní náplně patří především implementace energetického managementu napříč všemi organizacemi zřizovanými městem, evidence a správa odběrných míst pro Magistrát města Prostějova a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov, obnovitelné zdroje, projekt Smart Prostějov. 

 

 DISKUZE: Jak se vyrovnat s vysokými cenami energií? Existují cesty, jak městům jako odběratelům ulehčit situaci? 

Prostor pro dotazy účastníků
10:30 hod. Přestávka na kávu

Zákon 406/2000 Sb. a z něj vyplývající povinnosti pro municipality - energetický audit, PENB, EP, kontrola systémů klimatizace a energetický management

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v oboru energetika se zaměřením na energetické stroje a zařízení, tepelné oběhy a tepelné turbíny. Od roku 2015 pracuje ve společnosti ENVIROS, s.r.o. kde se podílí na řešení úsporných projektů a studií proveditelnosti v průmyslových odvětvích a teplárenství s odborností energetického bilancování a termodynamiky, návrhu řešení a provedení. Další oblastí zájmu a řešení projektů představují energetické audity, energetické posudky, nízkouhlíkové strategie, projekty EPC a další projekty zaměřené na zvýšení energetické efektivnosti a ochrany životního prostředí.

Audit energetického hospodářství nebo ISO 50001?

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. V letech 2004 – 2021 byl výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s. a od roku 2022 ředitelem PORSENNA ENERGY s.r.o., která se zaměřuje na energetickou optimalizaci budov, na projekty udržitelné energetiky a stavitelství, přípravu projektů EPC a na zavádění energetického managementu. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu, je členem výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a členem TNK-14 (energetický management).

Zajištění povinných dálkových odečtů pro bytový fond - jak se s touto povinností vyrovnají města?

Jaromír Charvát je výkonným ředitelem společnosti SOFTLINK, s.r.o. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Brně, v oboru elektrotechnika. Od roku 1993 do roku 2002 pracoval jako ředitel telekomunikační společnosti SOFTLINK, kde mimo jiné vedl projekt výstavby datové on-line transakční sítě pro platební terminály společnosti CCS. V letech 1997-2002 vybudoval datovou celorepublikovou síť na protokolu Frame Relay, ATM a IP jako společný projekt SOFTLINK a České Radiokomunikace,a.s. V letech 2002-2007 vedl Telekomunikační divizi Českých radiokomunikací, kde řídil projekt rozvinutí xDSL sítě a vytvoření ADSL služeb pro rezidenční segment. Od roku 2007 opět vede společnost SOFTLINK. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody.

Dle nové evropské legislativy budou muset vlastníci domů do roku 2027 zajistit dálkové odečty tepla a vody a následně nájemce 1x měsíčně o této spotřebě informovat.

 

Prostor pro dotazy účastníků
12.30 - 14 hod. Společný oběd
Radim Kohoutek
Asociace poskytovatelů energetických služeb
výkonný ředitel

Vyhlášení výsledků Nejlepší EPC projekt roku 2021

Financování přípravy projektů EPC z programu ELENA

Vladimír Sochor je od ledna 2021 v týmu Národní rozvojové banky pro přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. Do té doby pracoval posledních pět let v pozici ředitele odboru energetické účinnosti a úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a dříve zastával celou řadu míst na řídících, provozních a ekonomických pozicích. Ve společnosti SEVEn (poradenská společnost v oblasti energetické účinnosti), pracoval poprvé v letech 1994 až 1999. Poté působil ve dvou firmách energetických služeb (SIEMENS a MARTIA) a od roku 2006 pracoval v SEVEn opět. Nejčastěji se specializoval na ekonomické a finanční analýzy projektů v oblasti energetické účinnosti, zabýval se financováním investic do energeticky úsporných projektů a zejména se podílel na přípravě energeticky úsporných EPC projektů.

Aktivity města Kladna v oblasti snižování energetické náročnosti a vlastní výroba energie z OZE, zkušenosti s čerpáním podpory z programu ELENA

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a Univerzitu aplikovaných věd v Jyväskylä ve Finsku. Vede několik českých a mezinárodních projektů, zejména SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) za město Kladno, který se zaměřuje na transformaci energetiky vč. přípravy modelu městské čtvrti s pozitivní energetickou bilancí (tzv. Positive Energy District). Koordinuje také mezinárodní projekt s Holandskými partnery v oblasti financování chytrých řešení za Svaz měst a obcí ČR. Působí i jako poradce pro Národní centrum energetických úspor.

Prostor pro dotazy účastníků
16.00 - 16.10 hod. Přestávka na kávu

Jak šikovně snížit náklady na energie – projekt polikliniky Hrabůvka.Zónovou regulací ke snížení nákladů na vytápění

Pracuje na pozici technického ředitele ve společnosti HDL Automation s.r.o. zabývající se systémy měření, regulace a domácí automatizace. Vystudoval obor Kybernetika a měření na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze následující multifakultním magisterským oborem Inteligentní budovy na ČVUT. Rozsáhlé technické dovednosti získal během vlastního podnikání v menší elektroinstalační firmě, kde vykonával funkci projektanta, programátora a vedoucího realizace zakázek. Mezi projekční dovednosti patří znalost protipožárních, poplachových, kamerových bezpečnostních systémů včetně rozvodů nízkého napětí od těch klasických po plně automatizované systémy budov. Ovládá legislativu a náležitosti práce s utajovanými skutečnostmi, které využíval při tvorbě projektů fyzické bezpečnosti pro zastupitelské úřady ČR po celém světě. 
Ceněnou schopností je přehled nad všemi technologiemi budov, jako jsou systémy nucené výměny vzduchu, chladící systémy, topné systémy, energetické systémy, IT systémy a systémy meření a regulace. Ve vztahu k vyšší efektivitě využití tepelné a elektrické energie pro vytápění a chlazení budov ovládá systémy regulace tepelných zdrojů a prostorové regulace, která přináší úspory při provozu budov. Mezi významné realizované projekty, na kterých se podílel projekčně nebo realizačně patří například Karlín Hall, Meteor Karlín, Slovanský dům, Trautmansdorfský palác, zastupitelské úřady Washington, Tokio, Soul, Londýn, Paříž, Kyjev, Minsk, Moskva a další.

Fotovoltaika na veřejných budovách -zkušenosti z realizací fotovoltaických projektů

Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Chrudimi. V roce 2015 nastoupil na pozici energetického manažera ve městě Chrudimi, kde se od roku zaměřuje na zavádění energetického managementu. Do jeho pracovní náplně patří především implementace energetického managementu, evidence a správa odběrných míst pro město Chrudim a příspěvkové organizace města, evidence spotřeb všech dodávaných komodit, zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu, efektivní hospodaření s energiemi, zajištění postupů v oblasti energetiky dle platné legislativy, projekty spojené se snižováním energetické náročnosti budov.

Jiří Krist
Unie komunitní energetiky, místopředseda NS MAS, EnerKom Opavsko, z.s,
člen Rady

Budování první energetické komunity na Opavsku

 Účelem spolku je větší využití potenciálu energetiky na Opavsku a také vzájemná pomoc a spolupráce. Spolek původně zakládalo 17 obcí, nyní je se zapojilo už 30 obcí. 

 17:00 hod. : Závěr prvního dne 

 18:00 hod. Společenský večer/raut  pro účastníky konference

2.DEN: 30.3.2022, 9:00 hod.

Aktivity Sdružení energetických manažerů

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. V letech 2011- 2020 pracoval jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílí se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty ProgRESsHEAT (role OZE v CZT měst), SCORE (rozvoj komunitních OZE), STARDUST (renovace brownfieldů na ekologické a nízkoenergetické čtvrtě), INNOVATE (inovativní formy financování úspor v bytovém sektoru). Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od roku 2018 vykonává funkci předsedy Sdružení energetických manažerů měst a obcí. 

Jak mohou technologie a aplikace pomoci při řízení spotřeb energií?

Absolvoval magisterské studium v oboru Marketing a obchod na ekonomické Fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Od roku 2012 pracuje ve společnosti Tesco SW a.s., která se zabývá implementací a vývojem inovativních IT řešení. Ve společnosti zastává od roku 2014 pozici vedoucího vývojového týmu SW pro podporu energetického managementu a také působí jako vedoucí projektu. 

Dotační příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů a projektů na využívání OZE

 Pracuje v největší poradenské společnosti se zaměřením na veřejnou podporu - enovation s.r.o. na pozici Chief Advisory Officer. Má na starosti řízení týmu konzultantů a dotačních poradců a koordinaci strategických projektů, mimo jiné pro veřejnou správu. Působí také jako členka valné hromady v APES. Vystudovala fakultu technologie ochrany prostředí VŠCHT obor chemické a energetické využití paliv (2010 Ing, 2018 Ph.D.) a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze obor řízení a management v průmyslu (2012). Má dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů průmyslového výzkumu, řízením výzkumně-vývojových teamů, koordinací velkých investičních projektů a výzkumně-vývojových nadnárodních i národních iniciativ, například z programu Evropské komise Horizon 2020, Horizon EUROPE či operačních programů kohezních fondů. Působí také jako předsedkyně spolku Mezera zaměřeného na neformální vzdělávání, environmentální výchovu a komunitní rozvoj. Spolek je členem MAS Pošembeří.

Získávání dat dálkovým odečtem v praxi – zkušenosti s dálkovým měřením spotřeby na školách a školkách Prahy 4

Alice vystudovala v letech 1983 – 1987 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou, následně v roce 2009 zakončila vysokoškolské studium se zaměřením na marketing a komunikaci. Zkušenosti získávala od počátků pracovního působení zejména na různých administrativních,  obchodních a marketingových pozicích jak v korporátních společnostech, tak v menších firmách obchodního charakteru. Ve společnosti SOFTLINK s.r.o. působí přes pět let, atuálně zastává pozici obchodního ředitele. Společnost se zabývá vývojem a výrobou radiových technologií, IoT senzorů a vývojem aplikací pro dálkové odečty energií a vody. 

Získávání dat dálkovým odečtem v praxi – zkušenosti s dálkovým měřením spotřeby na školách a školkách Prahy 4

Pracuje ve společnosti Jihoměstská majetková a.s., kde zastává pozici vedoucího pracovníka dohledového centra. Společnost zajištuje komplexní správu městské části Praha 11 – správa bytů, správa nebytových objektů, provoz parkovacích domů, údržba zeleně a komunikace, provozovatel sportovních areálů, středisko příprav a realizace staveb, provozovatel bytového domu a provozovatel multifunkčního dohledového centra (MDC). Dohledové centrum zajištuje především správu kamerového systému, provoz bezpečnostních systémů, havarijní službu, monitoring spotřeb energii, energetický management a dálkové řízení vytápění/chlazení budov na Praze 11. Díky platformě dálkových odečtů, kterou pro firmu zajišťuje SOFTLINK, s.r.o. můžeme hlídat spotřebu našich svěřených budov, především základních a mateřských škol. Lukáš ve společnosti dále zajištuje digitalizaci všech procesů od přijatých daňových dokladů až po vytváření drobných uprav našich dosavadních systému. 

10:30 - 11.00 hod. Přestávka na kávu

Vyplatí se zavedení energetického managementu ?

Identifikací, kvantifikováním, možnostmi financování, implementací a verifikací přínosů úsporných opatření nebo energetického managementu se zabývá od roku 2004. Jako energetický specialista pracující ve společnosti ENVIROS, s.r.o., se zaměřuje do oblasti průmyslu (slévárny, sklárny, cementárny, výroba stavebních materiálů, výroba aut a jejich komponentů apod.), dotačního poradentství, koncepčních a strategických materiálů (ÚEK, SECAP), využití OZE (biomasa, FVE, KVET, vítr, voda), energetického managementu (ISO 50001), udržitelné spotřeby a výroby, soustav zásobování tepelnou energií, elektromobility a osvěty (EKIS, publikace). V rámci finančních nástrojů (EIB a EBRD) nebo rozvojové spolupráce (ČRA) se podílí na zahraničních projektech zaměřených na udržitelnost a snižování energetické náročnosti a environmentální zátěže. 

Zavádění energetického managementu - od běžné operativy k plánování

Je absolventkou ZČU Plzeň, obor elektroenergetika. Od roku 2003 působila ve společnosti ČEZ, a.s., kde začínala jako technik jakosti paliv a dále působila v oddělení nákupu fosilních paliv. Ve své kompetenci měla centrální nákup biomasy pro elektrárny společnosti ČEZ. Od října 2018 působí v Mělníku jako energetický manažer. Ráda sportuje, cestuje a věnuje se mimoškolním aktivitám dětí v místě bydliště.

 

Aktuální energetické projekty Pardubického kraje

 Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Daniel Urbánek
Město Tábor
energetický manažer

Zkušenosti se zaváděním certifikace ISO 50001

Jak vznikají energetické projekty v malé obci? Projekt energetické modernizace víceúčelové obecní budovy

Profesně se celý život pohybuje v oblasti financí – bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 2006 se věnuje jako neuvolněný zastupitel komunální politice v obci Soběhrdy. Nejprve čtyři roky jako místostarosta, následně dvanáctý rok jako starosta obce. S partou nadšených spoluobčanů usiluje o naplnění strategie Naše Moderní Vesnice zaměřené na propojení tradičních venkovských hodnot a prvků moderního života. Je členem Pracovní skupiny pro energetiku v rámci Sdružení místních samospráv ČR. Životní heslo si půjčuje od Alberta Einsteina: Život je jako jízda na kole. Když chceš udržet rovnováhu, nesmíš přestat šlapat:-)

 DISKUZE: Co brání většímu důrazu na úspory energie a systematickému zavádění energetických strategií ve městech a obcích? 

 • Strategie v oblasti zavádění energetického managementu a hlavní úskalí při jeho zavádění? 
 • Zřízení pozice městského energetika jako povinnost pro města a obce?
 • Budou současné vysoké ceny energií akcelerátorem změn na poli komunální energetiky? 
14:00 hod. : Závěr 2. dne konference, oběd
Partneři konference
 • SOFTLINK s.r.o.
 • Tesco SW, a.s.
 • PXE
 • Enviros
 • PORSENNA, o.p.s.
 • HDLA
 • enovation
 • SEMMO
 • APES
 • LOYD GROUP
 • Energie 21
 • PRO energy
 • Komunální ekologie
 • Moderní obec
 • Euractive
 • TZB -info
 • Energyhub
 • MPO
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Národní energetický klastr
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email