Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi

Kompletní videozáznam konference rozdělený do přehledných 6 bloků, včetně všech prezentací. 

Poznámka: Videozáznam vystoupení zástupce SFŽP dostupný po dobu 2 měsíců od termínu konference. 

Obsah balíčku, viz program níže. 

Videozáznam konference + prezentace ke stažení 990Kč

St - Čt
30.11. - 01.12.2022
Praha, hotel Olympik a online
 

Česká města a obce hledají nové cesty, jak se v souladu s novou odpadovou legislativou vypořádat s komunálním odpadem: jak dostát všem novým pravidlům a nově nastavěným cílům a přitom udžet ekonomiku celého procesu v míře, kterou dovoluje rozpočet.  

Naším cílem je seznámit Vás s aktuálním stavem legislativy i výhledem na další směřování pravidel odpadového hospodářství. Zejména Vám však chceme přinést inspiraci: představit zajímavé, již realizované projekty, seznámit Vás s novými trendy i novými technologiemi. 

Přijďte se inspirovat a diskutovat o vašich odpadových hospodářstvích. Dvoudenní akce se společenským večerem představuje ideální místo k debatě o aktuálním stavu odpadového hospodářství v ČR, novinkách a trendech.

Těšíme se na Vás!

Tým VIDA conference

Marcela Musílková a Hanka Němejcová

KontaktyVIDEOZÁZNAM KONFERENCE  je nyní dostupný na webu na stejném místě jako prezentace. Pro přístup k prezentacím i vodeozáznamu prosím použijte hesla, která jste dostali na konferenci, v organizačních pokynech před konferencí nebo v emailu, který jsme rozesílali před konferencí. 

Program
1. DEN, 30.11.2022, 9:00 - 16:50 hod.
Vojtěch Koval

podcaster & podcast producer

Moderuje:

Legislativa nakládání s odpady a evropské cíle odpadového hospodářství v praxi

Jak se obce vyrovnávají s omezením skládkování, podporou recyklace a posunem nakládání s odpady blíže k oběhovému hospodářství?

Co ukázal rok 2022 z hlediska nastavení výše poplatku, nastavení třídící slevy, evidence atd.

Jak města ovlivní případné zavedení zálohového systému vratných obalů? 

David Surý
Ministerstvo životního prostředí
vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí

Legislativa nakládání s odpady a evropské cíle odpadového hospodářství

Implementace nových pravidel oběhového hospodářství do praxe měst a obcí

Vystudoval hutnickou fakultu Technické university VŠB Ostrava obor ocelářství. Od roku 1985 pracoval ve výzkumném ústavu Poldi Kladno. Od roku 1998 pak působil ve funkcích náměstek primátora, později jako primátor města, kde měl na starosti mj. problematiku ochrany životního prostředí a energetiky. Od roku 2020 působí ve funkci ředitele sekce pro projekty a inovativní přístupy Svazu měst a obcí ČR. Zde se zabývá projekty zaměřenými na podporu lokální ekonomiky, vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců municipalit a SMART strategiemi obcí  a měst. Ve Svazu také dlouhodobě působí jako předseda komise pro životní prostředí a energetiku, kromě toho je i místopředsedou výboru pro životní prostředí ve středočeském kraji a člen komise pro životní prostředí a energetiku v Evropském výboru regionů, kde zastupuje municipality ČR.

Strategie oběhového hospodářství ČR – aktuální směřování nové legislativy a její dopady do praxe

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. ČAOH se v těchto letech stala přistoupením řady dalších členů sdružením s největší kapacitou recyklačních technologií v České republice. Mezi hlavní priority ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí a funkční přechod na oběhového hospodářství, včetně splnění závazných evropských recyklačních cílů a s tím spojených evropských strategií.

Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství
výkonný ředitel

Limity oběhového hospodářství v ČR v době energetické krize

 Následuje diskuze a prostor pro dotazy

10,30 - 11,00 hod.  PŘESTÁVKA NA KÁVU

Jak dosáhnout cílů oběhového hospodářství, aplikace nové legislativy v praxi
Martin Groh
JRK Česká republika s.r.o.
obchodní ředitel

Cesta k oběhovému hospodářství krok za krokem. Co říká legislativa a jak s tím naložit pro zvolení správné strategie. Projektové řízení v odpadovém hospodářství.

Odpadové hospodářství je třeba řešit koncepčně a systémově.
Jak velkou roli hraje projektové řízení OH? Ukážeme si na příkladech dobré praxe.
Mgr. Luděk Soukup
Město Chodov
místostarosta

Zkušenosti se zaváděním odpadového projektu sběru kuchyňského odpadu ve městě Chodov se 13.000 obyvateli a extrémním podílem bytových domů nad rodinnou zástavbou

Systém odpadového hospodářství v Prachaticích – příklad města, které dokázalo v krátké době dosáhnout velmi dobrých výsledků v třídění a celkovém nastavení odpadového hospodářství

Vystudovala VŠ veterinární v Brně obor všeobecné veterinární lékařství (1985), pracovala jako obvodní veterinární lékařka (1992), následně jako vedoucí laboratoře v mlékárně (1995). Od roku 1996 pracuje na MěÚ Prachatice, zpočátku jako referent životního prostředí v oblasti odpadů, ochrany přírody, zemědělského půdního fondu a ovzduší. V roce 2003 byla jmenována vedoucí odboru životního prostředí. Současně vykonávala činnost tajemníka Sdružení obcí - odpadové hospodářství (2001) a následné instituce - Smlouva o spolupráci obcí (dosud) spojené se Skládkou komunálních odpadů Libínské Sedlo. Od roku 2009 vykonává činnost koordinátorky MA21 a projektu Zdravé město.

Podílela se na přípravě a řešení dotačních i nedotačních investičních i neinvestičních projektů v oblasti životního prostředí – např. Skládka Libínské Sedlo 3.etapa (2010) Sběrný dvůr Prachatice; Kompostárna Prachatice; Systém odděleného sběru Prachatice; (vše 2015) Prachatickou branou k MA21 (2011); Bioodpad řešíme společně (2016); Obnova alejí ve správním území města Prachatice (2020); CEWA – Circular economy of waste (2020);zastupovala město Prachatice v evropském projektu BEACON, který byl zaměřen na úspory energie ve městech a adaptaci na klimatické změny.

 

Mgr. Pavel Bartoň
Město Vsetín
místostarosta

Organizace odpadového hospodářství ve Vsetíně

Ing. Olga Dočkalová
TS Malá Haná, s.r.o.
jednatelka, starostka obce Sudice

Možnosti, jak dosáhnout třídících cílů - praktické zkušenosti a poznatky z TS Malá Haná

Následuje diskuze a prostor pro dotazy

13,00 - 14,00 hod.  SPOLEČNÝ OBĚD

Předcházení vzniku odpadů, moderní sběrné dvory - digitalizace a automatizace
Ing. Václav Knejp
TEPVOS, s.r.o.
jednatel

Předcházení vzniku odpadů a moderní sběrné dvory - digitalizace a automatizace na sběrných dvorech

Miroslav Jakuš
INISOFT s.r.o.
ředitel pro výzkum a inovace

Předcházení vzniku odpadů a moderní sběrné dvory - digitalizace a automatizace na sběrných dvorech

Mgr. Jiří Novotný
Obec Trojanovice
starosta

Zkušenosti z obce Trojanovice

Ing. Katarína Ruschková
Město Jihlava
vedoucí odboru životního prostředí

Organizace odpadového hospodářství v městě Jihlava. Projekty na předcházení vzniku odpadů

 Následuje diskuze a prostor pro dotazy

 PŘESTÁVKA NA KÁVU

Bioodpad v odpadových systémech měst a obcí
Martin Groh
JRK Česká republika s.r.o.
obchodní ředitel

Splnit legislativní ekologické cíle bez biologicky rozložitelného odpadu z domácností nepůjde. Ukážeme si to na datech plynoucích z fyzických analýz odpadů v ČR a příkladech dobré praxe

Tomáš Aulický
JRK Česká republika s.r.o.
produktový specialista - kompostárny

Splnit legislativní ekologické cíle bez biologicky rozložitelného odpadu z domácností nepůjde. Ukážeme si to na datech plynoucích z fyzických analýz odpadů v ČR + příkladech dobré praxe

Bc. Daniel Krejča
Organic Technology
jednatel

Realizace projektu odpadářské bioplynové stanice v Horní Suché

Ing. Jan Hába
Trafin Oil, a.s.
člen představenstva

Svoz a likvidace (recyklace) odpadních olejů

Následuje diskuze a prostor pro dotazy

17,00 hod. Závěr 1. dne konference, podvečerní raut pro účastníky konference

 

2. DEN, 1.12.2022, 9:00 - 14:00 hod.
Pavel Mohrmann
Komunální ekologie
šéfredaktor

Moderuje:

Systémy svozu komunálního odpadu v praxi měst a obcí
Miroslav Jakuš
INISOFT s.r.o.
ředitel pro výzkum a inovace

Elektronizace v odpadovém hospodářství – nástroje pro oprávněné osoby k nakládání s odpady

Mgr. Jan Brožek
Město Černovice
Předseda DSO SOMPO, starosta

Zkušenosti se zavedením door-to-door systému - v obcích Dobrovolného svazku obcí SOMPO

Zkušenosti se zavedením dynamického vážení odpadu v Přešticích

Tomáš Chmelík aktivně působí v samosprávě města Přeštice od roku 2014. Nejprve jako člen kontrolního výboru zastupitelstva města, od roku 2018 jako zastupitel města a od letošního roku jako starosta. Předtím působil jako regionální manažer pro Plzeňský kraj v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, následně i jako vedoucí regionální pobočky. Ve své gesci měl zejména komunikaci s místními firmami a rozvoj podnikatelského prostředí v rámci celého plzeňského regionu.

 Zavedením dynamického vážení odpadu získalo město přehled o složení a množství odpadů, které obyvatelé města produkují a zároveň datový podklad pro optimalizaci systému odpadového hospodářství ve městě.

Jana Karásková
Město Přeštice
správa místních poplatků

Zkušenosti se zavedením dynamického vážení odpadu v Přešticích

 Následuje diskuze a prostor pro dotazy

10,30 - 11,00 hod.  PŘESTÁVKA NA KÁVU

Likvidace odpadů v praxi – spalovny, bioplynové stanice, recyklace odpadů a další koncová zařízení
Ing. Vojtěch Brož
klastr WASTen
konzultant

Projekty klastru v odpadovém hospodářství. tuzemské i zahraniční aktivity klastru a jejich technologie na zpracování odpadu

Doc.RNDr. Miloslav Bačiak PhD.
ENRESS s.r.o.

Termochemická recyklace odpadu a jeho využití

Ing. Michal Kříž
Veolia Energie ČR, a.s.
Senior Manager

Projekty na energetické využívání materiálově nevyužitelných odpadů jako součást cirkulární ekonomiky

Ing. Václav Zyder
CEVYKO a.s.
ředitel

Nový projekt na řešení komunálního odpadu v Havířově - moderní automatická hybridní linka na zpracování komunálních odpadů

Financování projektů na optimalizaci odpadového hospodářství měst a obcí
Petr Hatae Stejskal
Státní fond životního prostředí ČR
Odbor odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro financování projektů na odpadové hospodářství pro města a obce

ZÁVĚR KONFERENCE, SPOLEČNÝ OBĚD
Partneři konference
 • JRK
 • INISOFT
 • WASTen
 • Trafin Oil, a.s.
 • Enviros
 • DIMATEX,a.s.
 • Recovera by Veolia
 • Moderní obec
 • Enviweb
 • Energie 21
 • Euractive
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
 • PRO energy
 • TZB haus technik
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email