Candela 2023 Veřejné osvětlení - úspory vs. bezpečnost
Videozáznam konference a prezentace v elektronické podobě 990Kč

Úterý
16.05.2023
Praha, hotel Olympik a on-line
 

V době vysokých cen energií a hledání cest, jak snížit spotřebu a ulevit tak napjatým obecním rozpočtům se modernizace veřejného osvětlení, spojená s energeticky úspornými opatřeními jeví jako velmi efektivní způsob.

Dle některých odhadů tvoří náklady za energii vynakládané městy na provoz veřejného osvětlení až 50 % z celkových nákladů za energie. Modernizace VO, využivání nových úspornějších technologií, snižování doby svícení či jiná režimová opatření, mohou přinést nemalé úspory. 

Je však potřeba stále sledovat i hledisko zachování hlavního poslání VO a tvou je bezpečnost na ulicích a pozemních komunikacích a dodržení všech platných norem. 


Konference se bude věnovat těmto tématům: 

 • Úspory energie vs. bezpečnost a dodržení norem. 
 • Vyhláška o světelném znečištění a její dopady na  provozování Vo
 • Povinnosti správce a majitele VO, legislativně právní rámec, normy a předpisy
 • Instalace, správa a údržba a provoz VO
 • Možnosti a zdroje financování
 • Energeticky úsporné osvětlení - realizace energeticky úsporných opatření
 • Nové trendy a technologický rozvoj v oblasti VO
 • Příklady z praxe - realizace úspěšných modernizací osvětlení ve městech

Program
9.00 hod. Zahájení konference - moderátor a VIDA con

Moderuje:

 

Po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení  v ČT kde pracoval na centrálnim energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO.

Veřejné osvětlení v době energetické krize - technické možnosti snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení a dopady jednotlivých opatření

Tomáš Novák vystudoval VŠB-TU v Ostravě, obor elektroenergetika se zaměřením na technickou diagnostiku, kde získal titul Ing. Poté pokračoval ve studiu oboru elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a technickou diagnostiku, který v roce 2003 zakončil obhajobou Ph. D. Od roku 2006 působí na VŠB – TU v Ostravě jako odborný asistent. V předchozích letech byl ředitelem závodu u společnosti METASPORT akciová společnost či technik u INGE Opava, spol. s r.o. Tomáš je předsedou České společnosti pro osvětlování, členem České společnosti pro osvětlování regionální skupina Ostrava, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Dále je členem redakčních rad časopisů SVĚTLO a ELEKTRO A TRH či ČNK CIE. Tomáš se intenzivně věnuje vědecké činnosti, např. Výzkumu rušivých účinků světla ve venkovním prostředí, Napájení svítidel obnovitelnými zdroji elektrické energie či Úspory elektrické energie v osvětlovacích soustavách.

Regulace světelného znečištění v ČR ve srovnání s evropskými státy

 

Anna Pasková je ředitelkou odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Univerzitě OSN v oboru environmentální bezpečnost. V minulosti získala zkušenosti při americké Nadaci pro environmentální bezpečnost a udržitelnost, na Ministerstvu zahraničních věcí či Technologické agentuře ČR. Na Ministerstvu životního prostředí působí již deset let a je zodpovědná za koordinaci průřezových národních koncepcí, jako Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030, Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dále do její gesce spadají hodnotící publikace o stavu životního prostředí a udržitelného rozvoje, hodnocení dopadů regulace, podpora čisté mobility, problematika světelného znečištění, či aplikace principu DNSH (do no significant harm).

Ing. Regina Dulavová
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vedoucí oddělení programů na podporu úspor, odbor energetické účinnosti a úspor

Financování projektů modernizace VO z aktuální výzvy programu Národní plán obnovy

 MPO podporuje rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích již přes 10 let. Finanční prostředky byly poskytovány prostřednictvím Státního programu na podporu úspor energie EFEKT a nyní jsou obcím k dispozici z Národního plánu obnovy.

10.30 hod. Přestávka na kávu
Jiří Tesař
Česká společnost pro osvětlování
předseda regionální skupiny

Důsledky vypínání VO na bezpečnost ve městech

 Osvětlovací soustava je kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení technické infrastruktury, které musí splňovat předepsané požadavky na osvětlení prostoru. Osvětlení pozemních komunikací (též „Veřejné osvětlení“ – dále VO) se zřizuje pro zvýšení bezpečnosti a zrakové pohody všech účastníků provozu na pozemních komunikacích a je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 13 příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací (odchylky viz v § 14 zákona 13/1997 Sb.). Dle § 25 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. se dálnice a silnice vždy osvětlují v zastavěném území obce. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky. Vlastník, provozovatel VO by měl toto zařízení provozovat v souladu se všemi zákonnými a technickými požadavky. Vypínání VO nemá v tomto případě oporu v právních předpisech ČR. Jeho vypnutí by bylo tedy politickým rozhodnutím místních samospráv, tím by místní samosprávy porušily právní normy a mohly by se vystavit případným postihům při vzniku škod třetím osobám, tj. dopravní nehody, úrazy, kriminalita atd.

 

Světlo orientované na potřeby člověka

 

Michal Vik, PhD., je profesorem na katedře materiálových věd Technické univerzity v Liberci, odborným posuzovatelem Českého institutu pro akreditaci a bývalým výzkumným konzultantem Centra pro rozvoj strojírenského výzkumu VÚTS, a.s. 

Jeho vědecká činnost se týká oblasti nauky o barvách (měření barev a vzhledu, vývoj vzorců pro měření barevných rozdílů, kontrola kvality a vývoj a konstrukce přístrojů), osvětlovací techniky (podání barev, metamerie, viditelnost a nápadnost) a textilní materiálové vědy (inteligentní materiály, pokročilá mikroskopie). Dr. Vik je členem České společnosti pro Osvětlování a zastával funkce v České společnosti textilních chemiků a koloristů a v ČNK CIE (národní společnost Mezinárodní komise pro osvětlování – CIE). Je zástupcem České republiky v Divizi 1 Colour and Vision Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) a členem technických výborů CIE (TC1-55, TC1-63, TC1-72, TC1-95, TC2-61). V současné době je vedoucím Kolorimetrické skupiny ČR a Laboratoře měření barev a vzhledu Katedry materiálového inženýrství Technické univerzity v Liberci a proděkanem Textilní fakulty.

Kromě výuky na TU v Liberci přednášel zároveň v rámci programu Erasmus Mundus Master programme - "Color in Informatics and Media Technology" (CIMET) na Univerzitě Granada, Španělsko. V roce 2017 získal medaili NRC Egypt za přínos v oblasti Metrologie, Fotometrie a Kolorimetrie.

Je autorem nebo spoluautorem šesti knih, více než 40 vědeckých prací publikovaných v časopisech, 180 vědeckých příspěvků na mezinárodních konferencích a pěti patentů.

 

ORCID: 0000-0002-1170-2388V posledních létech se klade stále větší důraz na environmentální hlediska osvětlení. Často se přitom zapomíná na bezpečnost dopravy i bezpečnosti obecně. S klesající barevnou teplotou klesá účinnost světelných diod (LED), narůstá příkon osvětlovacích soustav se všemi s tím souvisejícími negativy. Paradoxně tak ekologické snahy vedou k větší zátěži životního prostředí. Omezování barevnosti, zejména absence modré, znamená zhoršení viditelnosti i orientace. Pokud ve spektru LED chybí nějaká barva, tak se předměty této barvy stávají šedými až na samé hranici viditelnosti. Přitom „toxicita“ modré složky spektra není zdaleka tak nebezpečná, jak se v mediích a marketingových tvrzeních uvádí.

Světlo orientované na potřeby člověka

 

Martina Viková, PhD. je docentkou na katedře materiálového inženýrství Technické univerzity v Liberci. Mezi její výzkumné zájmy patří funkční barviva, aplikace fotochromních a termochromních systémů, syntéza nových barviv a barvení textilií. Působila jako vedoucí výzkumné skupiny IA3 projektu OP VaVpI "Inovativní výrobky a environmentální technologie". V rámci tohoto projektu se podílela na vývoji unikátního měřícího zařízení pro měření dynamických změn barvy. Dále se věnuje problémům kamuflážních materiálů a jejich adaptivních variant. Pracuje rovněž v oblasti světelné techniky, kde se zaměřuje na účinky světla na různé materiály. Doc. Viková je místopředsedkyní České společnosti pro Osvětlování. Svůj všeobecný technologický rozhled uplatňovala při přípravě a obsahové přestavbě řady předmětů bakalářského, magisterského, či doktorského studia. Přednášela na Univerzitě Granada ve Španělsku a Kyoto Institut of Technology v Japonsku.

Je autorkou nebo spoluautorkou tří knih, přibližně 30 vědeckých prací publikovaných v odborných časopisech, více než 100 vědeckých příspěvků na mezinárodních konferencích a pěti patentů. Je absolventkou magisterského studia textilního inženýrství na Technické univerzitě v Liberci a doktorského studia na Herriot-Watt University, School of Textile and Design ve Velké Británii. Je editorkou a spoluautorkou knihy: Chromic Materials, Fundamentals, Measurements and Applications, 2018; AAP: Waretown, New Jersey, USA, ISBN 978-17-71886-80-2

 

ORCID: 0000-0002-6254-4834

Martin Stržínek
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
obchodní ředitel

Aplikace veřejného osvětlení z pohledu výrobce

Jak číst technická zadání? Zorientujte se v terminologii světlařů a nenechte se napálit!

 

Po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení  v ČT kde pracoval na centrálnim energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO.

Vysvětlení některých technických pojmů, které potřebujete znát při výběrových řízeních.
12.30 hod. Společný oběd
Ing. Ladislav Číšecký
Technické sítě Brno

Zkušenosti s modernizací veřejného osvětlení v Brně s dopadem na snížení spotřeby energie

Mgr. Patrik Pařil
Město Pohořelice
místostarosta

Modernizace veřejného osvětlení v Pohořelicích

Zkušenosti s modernizací VO v městě Táboře

Vzdělání v oboru strojírenství a elektrotechnika. Dlouhá léta pracoval v oblasti TZB (technická zařízení budov) se zaměřením na měření a regulaci. Má mnohaleté zkušenosti ze samosprávy jako zastupitel i místostarosta města Milevska. V současné době působí v Technických službách Tábor na pozici jednatele a zároveň dokončuje dvouletý projekt zavádění energetického managementu v Milevsku. Od ledna 2023 využívá jeho zkušenosti v oblasti zavádění energetického managementu a znalosti v oblasti TZB, Jihočeský vědeckotechnický park v rámci projektu Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji, kde v pozici konzultanta pomáhá řešit strategická témata v oblasti úspor energií, technologií pro výrobu a ukládání energie, komunitní energetiky atd. ve spolupráci se záměry Jihočeského kraje.

 

Ekologie a veřejné osvětlení

Tomáš Maixner vystudoval VŠŠE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tématické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval Dodatek TKP 15 - přisvětlování chodců na přechodech. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel i a na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo atd. Rád cestuje a špatně fotí.

 V tomto roce spatřila světlo světa technická norma ČSN 36 0459 věnovaná problematice nežádoucích účinku venkovního osvětlení. Posluchač se dozví nejen něco o jejím obsahu a vzniku. Ale také o dobrých, i nedobrých, dopadech na zvířenu, rostlinstvo, hvězdáře i lid obecný.

Předpokládaný závěr konference: 15.00 hod. Pozvání na závěrečnou sklenku vína
Partneři konference
 • ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
 • Česká společnost pro osvětlování
 • SATHEA
 • Energie 21
 • Enviweb
 • Energyhub
 • PRO energy
 • Komunální ekologie
 • Průmyslová ekologie
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email